badge badge Putovanje krojeno po Mjeri

KREIRAJTE PUTOVANJE PREMA SVOJIM ŽELJAMA: Individualna putovanja prilagođena potrebama i željama klijenata. Predlažemo itinerere, a putovanje prema svojim željama prilagodite u terminu, trajanju ili rasporedu.

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja
Kreator Putovanja

Opći pojmovi

Opći uvjeti – opći uvjeti putovanja pružaju informaciju pravima Putnika te Organizatora putovanja te su sastavni dio Ugovora o putovanju Ugovor o putovanju – ugovor koji se sklapa prilikom rezervacije aranžmana te sadrži sve informacije o rezerviranom paket aranžmanu te pravima Putnika te Organizatora putovanja Individualni paket aranžman - paket aranžman sastavljen na zahtjev Putnika te se izvodi bez pratitelja putovanja samo za te putnike Grupni paket-aranžman – raspisani paket aranžman objavljen na mrežnim stranicama Kreator putovanja, brošurama ili kod ovlaštenih posrednika. Sadrži fiksni termin putovanja i pratitelja putovanja Putnik – osoba starija od 14 godina koja odlazi na putovanje. Može i ne mora ujedno biti i Ugovaratelj putovanja. Osobe mlađe od 14 godina mogu putovati u inozemstvo isključivo u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika, uz njihovu suglasnost mogu putovati i u pratnji druge osobe. Takva suglasnost mora biti ovjerene kod javnog bilježnika ili diplomatske misije.

1. Uvodna napomena

Ove upute i Opći uvjeti organiziranja turističkog putovanja sastavni su dio Ugovora o putovanju kojim se uređuje međusobni odnos organizatora putovanja Kreator putovanja d.o.o. (Organizator) i Ugovaratelja ili Putnika (u daljnjem tekstu Putnik) te su obvezujući za obje strane. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice smatra se kako Putnik prihvaća sve uvjete rezervacije putovanja koje je prije osobno proučio. Ugovor o putovanju smatra se sklopljenim sklapanjem Ugovora od strane obje ugovorne strane u pisanom ili elektronskom obliku. Uplatom ukupnog ugovorenog iznosa cijene Organizatoru, uplatom dijela ugovorene cijene Organizatoru uz obvezu uplate razlike do dogovorenog datuma. Putnik putovanja jamči i odgovara za istinitost i točnost svih podataka koje je dao Organizatoru. U slučaju kada Ugovaratelj nije ujedno i Putnik prihvaćanjem ugovora jamči točnost podataka Putnika te jamči kako je ovlašten u ime Putnika ustupiti njegove osobne podatke.

2. Prijava i plaćanje

Putnik se za putovanje u organizaciji Kreator Putovanja može prijaviti u poslovnici Kreator putovanja, elektroničkom poštom ili kod ovlaštenih zastupnika. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije paket-aranžmana Putnik uplaćuje 50% cijene aranžmana, osim ako programom nije drugačije utvrđeno. Razlika do pune cijene uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja (iznimka je obročno plaćanje karticama). Ukoliko Putnik ne uplati razliku do pune cijene do navedenog roka, rezervacija neće biti valjana, smatra se da je Putnik odustao od rezervacije te Organizator pridržava pravo zadržati do tada uplaćeni iznos za putovanje. Kreator putovanja omogućuje plaćanje uplatom na žiro račun tvrtke – općom uplatnicom ili Internet bankarstvom; debitnim karticama Privredne banke Zagreb Visa i Maestro jednokratno i do 12 obroka, kreditnim karticama Privredne banke Zagreb Visa i Master Card jednokratno i do 12 obroka; kreditnim karticama American Express i Diners jednokratno i do 12 obroka.

3. Cijena aranžmana

Cijena aranžmana navedena je u kunama i uključuje PDV, ukoliko Zakonom o PDV-u nije drugačije propisano. Cijena individualnog paket-aražmana vrijedi u trajanju predrezervacija na aranžman napravljenih na imena i zahtjev Putnika. Cijena objavljenog grupnog paket-aranžmana vrijedi od dana objavljivanja grupnog programa. Cijene paket-aranžmana i drugih usluga Kreator putovanja određene su temeljem Ugovora s Putnik boravi. Eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Turistička agencija Kreator Putovanja zadržava pravo povećanja cijene paket -aranžmana najkasnije 20 prije početka putovanja ako se povećaju specifični troškovi poput cijene goriva, zrakoplovne pristojbe ili većih promjena valutnih tečaja. Ako povećanje cijene premašuje 8% cijene paket-aranžmana, Putnik ostvaruje pravo raskida ugovora o čemu je obvezan obavijestiti Kreator putovanja najkasnije 2 dana po primitku obavijesti o povećanju cijene. Sve vrste posebnih usluga (jednoposteljna soba, posebna prehrana i sl.) Putnik sam plaća i treba ih naručiti pri prijavi putovanja. Ako Putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je odmah vodiču ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Ako je Putnik sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao »last minute« (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

4. Obveze Kreator Putovanja

Kreator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Kreator putovanja je dužan brinuti se o izvršenju usluga kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobroga gospodarstvenika te skrbiti o pravima i dobrima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Kreator putovanja će sve spomenute obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim ako ne nastupi «viša sila» ili promjena okolnosti. Ukoliko bude moguće, Kreator putovanja će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Osim ako bi otklanjanje pogreške prouzročilo nesrazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer greške i vrijednost usluga putovanja na koje ona utječe. Kreator putovanja nije obvezatan pružati usluge koje nisu spomenute u ovim Uvjetima. Kreator putovanja ne odgovara za eventualne pogreške u tisku. Ukoliko Kreator putovanja prije početka putovanja napravi značajne izmjene u bitnim stavkama Ugovora (program, cijena, smještaj) dužan je bez odgode o tome obavijestiti Putnika u pisanom obliku te mu ponuditi ugovaranje izmijenjenog Ugovora jednake ili više kvalitete. Ukoliko to nije moguće Putnik ima pravo na na sniženje cijene bez raskidanja Ugovora.

5. Obveze Putnika

Putnik je dužan ispunjavati uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje kao i pridržavati se kućnog reda u hotelu i na drugim mjestima. Surađivati s predstavnikom organizatora i davateljima usluga u destinaciji. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječan čovjek. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, a osobito za štetu koja je nastala kao posljedica ne izvršavanja Ugovora i Općih uvjeta te za istu sam putnik snosi sve nastale troškove i nema pravo na naknadu štete od Organizatora. Putnik je dužan na zahtjev Organizatora pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata i rezervaciju smještaja. Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja/paket-aranžmana predočiti dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu putovanja, jer ako cijena nije podmirena putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu drugačije ugovorile. Putnik je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Kreator putovanja o nesukladnosti u provedbi usluga iz paket-aranžmana uključenih u Ugovor.

6. Putna dokumentacija

Putniku će biti omogućeno preuzimanje putne dokumetacije (voucher, obavijest o vremenu i mjestu polaska, mjestu međuodredišta, ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjestu, broju telefona ili drugom sredstvu komunikacije s organizatorom putovanja ili davateljem usluga; u slučaju putovanja maloljetnika, načinu uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom i ostale potrebne informacije) na prodajnom mjestu ili elektronskim pute ne kasnije od 4 dana prije putovanja. Iznimno putnik može zatražiti da mu se ista dostavi poštom. Štetu koja nastaje zbog toga što na nije na vrijeme preuzeo putnu dokumentaciju snosi isključivo putnik.

7. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnoga prijevoznika. Djeca, bez obzira na dob, nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kreator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu u zračnom prometu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje direktno zračnom prijevozniku. Pri prijevozu autobusom, putnik može ponijeti dva komada osobne prtljage. Putnici su dužni brinuti o svojim stvarima, unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti s sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u autobusu bez njihovog nadzora. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Kreator putovanja ne preuzima odgovornost za prtljagu izgubljenu u hotelu.

8. Putne isprave

Putnici su obvezni imati valjane osobne putne isprave. Neispravne isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Kreator putovanja, a ako bi zbog takva propusta putnika Kreator putovanja pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja putnik izgubi ili mu budu ukradene putne isprave, trošak izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Ukoliko je za neko putovanje potrebna viza, Kreator putovanja može posredovati u njezinom pribavljanju uz posebnu doplatu. U tom slučaju je putnik dužan prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu Kreator putovanja dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Kreator putovanja ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Kreator putovanja nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela, kojima se putniku ne dopušta ulazak u neku državu.

9. Putno osiguranje

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od opasnosti nesreće i bolesti na putu, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljaga i dragovoljno zdravstveno osiguranje. U slučaju da putnik zahtjeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Kreator putovanja, pri čemu Kreator putovanja sudjeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja spomenuta u prvom stavku ove točke. Ako putnik pri prijavi za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka, morao otkazati putovanje, a da bi izbjegao troškove odustajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza uplaćuje se 3 dana po sklapanju Ugovora i ne može se uplatiti naknadno. Novčana naknada osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Pri najmu sobe/apartmana, dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u sobi/apartmanu. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. Također, pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize unatoč tomu što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Kreator putovanja se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koji se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza putovanja navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita i prouči.

10. Pravo Putnika na raskid ugovora

Putnik ima pravo raskinuti Ugovor u bilo kojem trenutku djelomično ili u potpunosti uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora. Kod individualnih paket-aranžmana naknada se naplaćuje prema uvjetima otkaza koje Kreator putovanja ima s davateljima usluga iz paket-aranžmana. Kod grupnih paket-aranžmana naknada se naplaćuje prema sljedećem:

  • do 90 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
  • do 60 dana prije polaska 90% cijene aranžmana
  • do 21 dana prije polaska 95% cijene aranžmana
  • na dan polaska/nakon polaska 100% cijene aranžmana

Kod otkaza putovanja Putnik nema pravo na naknadu troškova ishodovanja viza, cijepljenja, uplaćenog osiguranja ili sličnih troškova. Ukoliko je putnik spriječen započeti putovanje možete odrediti drugu osobu koja će umjesto njega koristiti ugovorene usluge ukoliko ta osoba ispunjava uvjete koji se primjenjuju na Ugovor. Putnik o tome mora u razumnom roku prije početka putovanja, a najkasnije 7 dana prije putovanja obavijestiti Kreator putovanja koja će razmotriti zahtjev, uvjete i okolnosti kao i mogućnosti prijenosa. Prenositelj i primatelj Ugovora solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora. Kreator putovanja obavijestit će prenositelja o stvarnim troškovima prijenosa ugovora te prema potrebi dati dokaze o za dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa Ugovora Putnik ima pravo raskinuti Ugovor prije početka putovanja bez naknade u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana.

11. Otkaz putovanja i izmjene Ugovora od strane Kreator Putovanja

Kreator putovanja može raskinuti Ugovor prije početka putovanja i putniku u cijelosti vratiti uplaćeni iznos bez obveze naknade štete ukoliko se za putovanje nije prijavio dovoljan broj putnika. O tome je dužan obavijestiti putnika ne kasnije od:

  • 20 dana za putovanja koja traju više od 6 dana
  • 7 dana prije početka za putovanja koja traju između 2 i 6 dana
  • 48 sati prije početka za putovanja koja traju manje od 2 dana

Kreator putovanja može raskinuti Ugovor prije početka putovanja i putniku u cijelosti vratiti uplaćeni iznos bez obveze naknade štete ukoliko izvršenje sprečavaju izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te pritom bez nepotrebnog odgađanja obavijesti putnika.

12. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu Kreator putovanja ima kod osiguravajuće kuće Euroherc osiguranje d.d Zagreb OIB 22694857747 ugovorenu policu osiguranja jamčevine za paket aranžmane u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja. Upućujemo putnike zatečene na putovanju, kao i ostale koji su uplatili akontaciju da se s ugovorom o putovanju te dokazom o plaćenom putovanju obrate osiguravajućoj kući Euroherc osiguranje d.d. Ulica grada Vukovara 282 s brojem police 804004214 kako bi aktivirali osiguranje jamčevine u svrhu naplate svojih potraživanja.

13. Osiguranje od odgovornosti za štetu

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu Kreator putovanja ima kod osiguravajuće kuće Euroherc osiguranje d.d Zagreb OIB 22694857747 ugovorenu policu osiguranja za štete koje prouzroči ispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

14. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Kreator Putovanja se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik). Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva Kreator Putovanja o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Kreator Putovanja zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na info@kreator-putovanja.hr . Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

15. Prigovori

Naglašavamo da je za dobro putnika da on svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe davatelja usluga odmah, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu odnosno ispraviti manjkove. Ako ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu, iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije ostvarena onako kako je ugovoreno. Putnik potvrdu mora priložiti u pisanom prigovoru. Pisani prigovor putnik treba priložiti u roku od osam dana nakon putovanja. Ako putnik preda pisani prigovor nakon toga roka, Kreator putovanja takav prigovor nije dužan uvažiti. Za rješavanje prigovora na usluge u inozemstvu, obvezatno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje prigovora. Organizator je dužan izdati pisano rješenje na ovaj prigovor u roku od četrnaest dana, po primitku prigovora, a može odgoditi rješenje o pritužbi za dodatnih četrnaest dana zbog prikupljanja obavijesti. Organizator rješava samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok traje postupak rješenja, a ukupno najviše četrnaest odnosno dvadeset i osam dana nakon prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA ili druge ustanove i davanja obavijesti u sredstva priopćavanja. Isto tako se kroz ovaj vremenski rok putnik odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade za prigovor može biti iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik i Kreator putovanja će sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno će pravo biti Hrvatsko pravo.

16. Završne odredbe

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora, i putnik sklapa s Kreator putovanja odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom, u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Kreator putovanja. Moguća predviđena odstupanja od ovih Uvjeta moraju biti spomenuta u programu putovanja. Potpisivanjem ugovora, putnik prihvaća cijeli program i uvjete putovanja. Ovi uvjeti putovanja isključuju sva prijašnja.

Zagreb, listopad 2018.

Kreator putovanja d.o.o., turistička agencija, Jakova Gotovca 6, 10000 Zagreb Poslovnica Krajiška 10/1, 10000 Zagreb www.kreator-putovanja.hr email: info@kreator-putovanja.hr ID kod: HR-AB-01-081045102; OIB: 44590047047

Pretplatite se na naš Newsletter

Saznajte prvi najnovije vijesti i ponude.

Uspješna prijava! Zahvaljujemo na prijavi na newsletter.
Pogreška! Došlo je do pogreške prilikom prijave na newsletter.
Informacija Već ste prijavljeni na naš newsletter.